ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Art. 1 – Toepassing
Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en op alle overeenkomsten met onze afnemers. De afnemer wordt geacht deze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden tegenover ons alleen, indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

Art. 2 – Offertes
Tenzij wij schriftelijk een termijn hebben toegezegd, zijn alle offertes vrijblijvend.

Art. 3 – Prijzen
1. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de grondstoffenprijzen en arbeidslonen, geldende op de datum der offerte, resp. order.
2. Wij zijn gerechtigd de prijzen van offertes en afgesloten orders aan te passen indien tussen de datum van de offerte of de order en de datum van de aflevering een wijziging van grondstoffenprijzen en/of arbeids­lonen voordoet.

Art. 4 – Risico en levering
1. Wij leveren zendingen af magazijn Kapelle-op-den-Bos, derhalve onder bijrekening van expeditie- en transportkosten.
2. Indien wij ons gelasten met het doen van de verzending, handelen wij uitsluitend in hoedanigheid van gevolmachtigde van de klant. De goederen, zelfs indien zij vrachtvrij verzonden worden, reizen op verantwoor­delijkheid en risico van de klant, die de verplichting op zich neemt de toestand van collo en goederen bij de aankomst na te kijken, om, desgevallend ten gepaste tijde alle verhaal in te dienen tegen de vervoerders. Ten ware ons bijzondere inlichtingen worden gegeven door de koper, aangaande de wijze en de middelen van verzending, wordt deze gedaan zonder enige waarborg in de keuze voor het voordeligste tarief of de kortste weg.
3. Wij behouden ons het eigendom van de verkochte goederen ook na aflevering aan de afnemer voor totdat de afnemer ons volledig heeft betaald hetgeen hij terzake van de goederen of uit andere hoofde schuldig is.
4. Wij zijn gerechtigd orders in gedeelten uit te voeren.

Art. 5 – Betaling
1. Geleverde goederen zijn contant op onze zetel betaalbaar. Bij niet be­taling is een verwijlintrest verschuldigd van 12 % zonder aanmaning, meer een forfaitaire vergoeding van 15 %.
2. Wij houden ons het recht voor betaling te vorderen vóór levering.

Art. 6 – Reclamaties
Indien de afnemer binnen de 8 dagen na aflevering van onze goederen niet heeft gereclameerd, vervalt iedere aanspraak terzake van ondeugdelijke levering.

Art. 7 – Aansprakelijkheid
1. Hoewel wij alles in het werk stellen om toegezegde levertijden in acht te nemen, aanvaarden wij voor overschrijding daarvan geen aansprakelijkheid.
2. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van onze goederen in strijd met onze aanwijzingen en voor onjuist of onoordeelkundig gebruik ervan.
3. Gebruiksaanwijzingen en adviezen betreffende onze producten wor­den gegeven naar beste weten en op grond van de ervaring in de praktijk zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds.
4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor indirecte schade door de afnemer ten gevolge van te late of ondeugdelijke levering geleden.

Art. 8 – Overmacht
Onder overmacht zijn mede begrepen al dan niet voorzienbare storingen in de aanvoer van grondstoffen en halffabrikaten, ook indien deze te wijten zijn aan wanprestaties van onze leveranciers en alle andere al dan niet voorzienbare storingen in ons bedrijf.

Art. 9 – Bevoegdheid
De verkoop geschiedt onder toepassing van Belgisch recht, en alle hieruit vloeiende geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel en van het Vredegerecht van het kanton Grimbergen of Meise naar keuze van GIBIDI Benelux NV.