ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene verkoopsvoorwaarden SEA NV

 

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

1.1.   SEA NV, naamloze vennootschap met actuele maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Corsicalaan 24, operationele zetel te 1880 Kapelle-op-den-bos, Paddegatstraat 51, (met ondernemingsnummer 0446.090.726 ; RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), hierna ook aangeduid als ‘’SEA’’ of “wij” of “ons”, is een onderneming gespecialiseerd in de verkoop van producten inzake deur- en poortautomatisering.

1.2.   Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle aanbiedingen en offertes van, van alle bestellingen en opdrachten toevertrouwd aan en van alle overeenkomsten aangegaan met SEA.

Deze algemene voorwaarden zijn bepalend voor de algehele rechtsverhouding tussen SEA en de klant. Tenzij expliciet anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst of bijzondere voorwaarden gesloten tussen SEA en de klant, kan hiervan niet worden afgeweken. In geval van afwijkende overeenkomst of bijzondere voorwaarden hebben deze laatste voorrang op de algemene voorwaarden, dewelke van toepassing blijven voor hetgeen niet is opgenomen in de afwijkende overeenkomst of bijzondere voorwaarden.

1.3.   Onder ‘‘klant’’ dient te worden verstaan: eenieder die een koopovereenkomst sluit met SEA, zowel consumenten (B2C) als ondernemingen (B2B).

1.4.   Onder ‘‘online webshop’’ dient te worden verstaan: de webshop op www.sea-team.be.  

1.5.   De algemene voorwaarden van SEA zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

1.6.   De klant zal kennis kunnen nemen van de algemene voorwaarden van SEA voor het sluiten van de overeenkomst. Na kennisname en aanvaarding van de algemene voorwaarden door de klant, zullen deze op hem van toepassing zijn.

1.7.   De algemene voorwaarden van SEA kunnen ook steeds online geconsulteerd worden op www.sea-team.be.

1.8.   Indien er zich een situatie voordoet dewelke niet geregeld werd in onderhavige algemene voorwaarden, dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van de algemene voorwaarden.

1.9.   SEA behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe overeenkomst. Voor lopende overeenkomsten op het ogenblik van de wijziging blijven de algemene voorwaarden gelden zoals deze bestaan tijdens de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de gewijzigde algemene voorwaarden tijdens de duurtijd van de overeenkomst door de klant worden aanvaard.

 

ARTIKEL 2 – OFFERTES EN AANBIEDINGEN

2.1.   Alle offertes en aanbiedingen, mede inbegrepen de tarieven, prijsopgaven, prijslijsten, technische inlichtingen, aanduidingen van gewicht en afmetingen, en in het algemeen alle specificaties die door SEA worden meegedeeld aan de klant, worden slechts ter inlichting gegeven en zonder enige verbintenis in hoofde van SEA.

2.2.  Tenzij de offerte anders vermeldt, is deze geldig gedurende een termijn van 30 dagen. Indien de klant pas na het verstrijken van de geldigheidsduur intekent op de offerte of aanbieding, is SEA niet gehouden aan de in de offerte weergegeven prijzen en modaliteiten.

2.3.   SEA is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie in offertes betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten.

2.4.   Er komt slechts een bindende overeenkomst tot stand na goedkeuring en schriftelijke bevestiging van SEA. Een bevestiging door SEA kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend. De uitvoering van de overeenkomst wordt gezien als een stilzwijgende aanvaarding vanwege SEA.

 

ARTIKEL 3 – VERTEGENWOORDIGING

3.1.          Ingeval de klant een overeenkomst sluit voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, zelfs indien deze hiertoe niet de statutaire bevoegdheid had, maakt deze zich sterk voor deze derden in overeenstemming met artikel 1120 B.W. en zal deze persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn met deze derden voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 4 – LEVERING

4.1.   De levertermijnen die door SEA worden meegedeeld, worden slechts ten indicatieve titel gegeven. Eventuele overschrijdingen van deze termijnen kunnen in geen geval leiden tot enige vergoeding wegens vertraging of aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst.

4.2.   SEA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

 

ARTIKEL 5 – PRIJS EN BETALINGEN

5.1.   De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals opgenomen in de offerte, of, bij gebrek aan een offerte, zoals van kracht op datum van de aanvaarding van de bestelling door SEA.

5.2.   De door SEA gehanteerde prijzen worden steeds uitgedrukt in Euro (€) en zijn ten aanzien van ondernemingen exclusief BTW, en ten aanzien van consumenten inclusief BTW tegen het geldende huidige tarief in het land van verblijf van de klant.

5.3    Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van SEA is steeds ten laste van de klant.

5.4.   Partijen komen overeen dat er een prijsherziening doorgevoerd kan worden door SEA tot 20% van de in de offerte, bestelbon of orderbevestiging opgenomen prijzen en dit rekening houdende met objectief meetbare schommelingen in grondstofprijzen, transportkosten, lonen en sociale lasten na datum van de overeenkomst. In het geval er evenwel een prijsstijging zou zijn van 20% of meer ten opzichte van de offerte, bestelbon of orderbevestiging, zullen partijen de overeenkomst in onderling overleg herzien en nieuwe redelijke prijzen afspreken op basis van de objectief meetbare schommelingen in materiaalprijzen, lonen en sociale lasten. Wanneer SEA de intentie heeft om een prijsherziening door te voeren, zal zij de klant hiervan verwittigen. Vooraleer de nieuwe prijs van kracht wordt, heeft de klant vanaf deze verwittiging het recht om de overeenkomst binnen de 14 dagen te beëindigen.

5.5.   De facturen van SEA zijn betaalbaar op diens maatschappelijke zetel. De betaling van de goederen geschiedt bij de levering, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

5.6.   Alle facturen dienen te worden betaald binnen de 30 dagen na de vermelde factuurdatum en dit zonder enige korting of inhouding van welke aard ook. Op de vervaldag dient de rekening van SEA te zijn gecrediteerd. 

5.7.   Ingeval van wanbetaling door de klant-onderneming, geldt volgende bepaling:

In geval van niet-betaling van een deel of het geheel van een factuur op de vervaldag door de klant-onderneming, heeft SEA van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op moratoire interesten waarbij de interestvoet gelijk is aan de wettelijke interestvoet overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties. Bovendien is de klant-onderneming van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van € 50,00, onverminderd het recht van SEA om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Bovendien zal bij laattijdige betaling het resterende saldo en/of de nog niet vervallen facturen integraal en onmiddellijk opeisbaar worden.  

5.8.  Ingeval van wanbetaling door de klant-consument, geldt volgende bepaling:

In geval van niet-betaling van een deel of het geheel van een factuur op de vervaldag door de klant-consument houdt SEA zich er aan eerst een kosteloze herinnering te versturen aan de betrokken klant-consument. SEA erkent dat deze eerste herinnering de vorm dient aan te nemen van een ingebrekestelling, die minimaal de gegevens bevat zoals bepaald in artikel XIX.2, § 3 WER. SEA zal hierna een wettelijke wachttermijn respecteren van ten minste veertien kalenderdagen, dewelke ingaat vanaf de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de klant-consument per post, of in geval van elektronische verzending vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering elektronisch werd overgemaakt aan de klant-consument. SEA behoudt zich het recht om na het verstrijken van deze termijn moratoire interesten te kunnen vorderen overeenkomstig artikel XIX.4, eerste lid, 1° WER. Bovendien zal voor de klant-consument pas na het volbrengen van bovenstaande formaliteiten het factuurbedrag verhoogd kunnen worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, en dit rekening houdend met de begrenzingen zoals bepaald in artikel XIX. 4, eerste lid 2° WER. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht van SEA voor het vorderen van meer schade.

5.9.   Facturen die niet per aangetekende brief binnen de 7 kalenderdagen worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd.

5.10. Niet, niet tijdige of onvolledige betaling van een of meerdere facturen kan, naar de vrije keuze van SEA, aanleiding geven tot opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomst door SEA, desgevallend met recht op schadevergoeding conform de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de overeenkomst tussen partijen en/of het gemeen recht, zonder dat de beslissing van SEA tot opschorting of beëindiging ingevolge niet, niet-tijdige of onvolledige betaling door de klant, op enigerlei wijze als rechtsmisbruik kan beschouwd worden of op enigerlei wijze aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid van en/of het betalen van schadevergoeding door SEA aan de klant.

5.11. Door niet, niet tijdige of onvolledige betaling van één enkele factuur, om welke reden dan ook, wordt ook het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en vervallen bovendien alle door de klant reeds verworven of aan de klant toegezegde voordelen van betalingsuitstel en/of kortingen.

5.12. SEA heeft het recht om schuldvorderingen ten opzichte van de klant te compenseren met eventuele financiële vorderingen van de klant opzichtens SEA.

 

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID

6.1.   SEA kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor haar opzet, haar zware fout of voor die van haar aangestelden of lasthebbers, fraude of bedrog, alsook voor het niet uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken.

6.2.   In het geval dat SEA aansprakelijk zou worden gesteld, blijft de vergoedbare schade beperkt tot directe materiële schade. SEA kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor door de klant, diens aangestelde(n), eindgebruiker(s), onderaannemer(s), partner(s) en/of derde(n) toegebrachte schade, noch voor enige indirecte schade of gevolgschade, zoals – zonder dat deze opsomming beperkend is – commerciële of financiële verliezen, verlies van data, reputatieschade, verlies winst of omzetderving, verlies van tijd,  verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant.

6.3.   De totale aansprakelijkheid van SEA m.b.t. voor de klant verrichte werken en aan de klant geleverde diensten en/of goederen en de schadevergoeding waartoe SEA gehouden kan zijn, is te allen tijde beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: (1) het bedrag gelijk aan de prijs of vergoeding die door de klant aan SEA werd betaald voor de desbetreffende werken, diensten of goederen die aanleiding gaven tot het schadegeval, en (2) het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd door de verzekeraar van SEA die het schadegeval dekt, vermeerderd met de gebeurlijk van toepassing zijnde vrijstelling.

6.4.   Iedere vordering van de klant tot schadevergoeding dient, op straffe van onontvankelijkheid, te worden ingesteld binnen een termijn van 2 maanden nadat de feiten waarop deze vordering wordt gebaseerd, gekend waren door de klant of redelijkerwijze gekend konden zijn.

 

ARTIKEL 7 – KLACHTEN

7.1.   De bepalingen van onderhavig artikel 7 zijn niet van toepassing in een B2C-context, in welk geval de dwingende regels van de Wet op de Consumentenkoop van toepassing zijn (cf. infra – artikel 11).

7.2.   De klant zal de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst controleren op hun bruikbaarheid, verkoopbaarheid, samenstelling en enige andere relevante eigenschappen evenals desgevallend hun conformiteit met de specifieke eigenschappen zoals overeengekomen in de bijzondere voorwaarden.

7.3.   Indien de klant bij deze controle gebreken en/of beschadigingen vaststelt, dienen deze door de klant binnen de 10 dagen na de levering gedetailleerd en per e-mail vergezeld van voldoende fotomateriaal aan SEA te worden gemeld. Bij gebreke hieraan wordt de klant geacht de geleverde goederen in perfecte en deugdelijke staat te hebben ontvangen, zodat ieder recht van de klant om zich te beroepen op non-conformiteit van de geleverde goederen vervalt.

7.4.   Gebreken die bij de levering niet zichtbaar zijn en niet door een zorgvuldige controle vastgesteld kunnen worden, dienen door de klant binnen de 10 dagen na de vaststelling van het gebrek gedetailleerd en per aangetekend schrijven vergezeld van voldoende fotomateriaal aan SEA te worden gemeld.

7.5.   Wanneer de geleverde goederen door de klant in gebruik worden genomen, in de ruimste zin van het woord, of herverkocht worden, worden ze geacht te zijn geaccepteerd, hetgeen geldt als definitieve en onherroepelijke goedkeuring en aanvaarding door de klant in zijn totaliteit.

7.6.   De betaling, zelfs gedeeltelijk, van de (eind)factuur geldt als vermoeden dat de klant de geleverde goederen in gebruik heeft genomen en stilzwijgend de conformiteit ervan aanvaardt, behoudens tegenbewijs.

7.7.   Het feit dat SEA onderhandelingen voert met de klant n.a.v. een klacht, een protest of een schadegeval, brengt voor SEA geen enkele erkenning mee wat betreft haar aansprakelijkheid of de ontvankelijkheid of gegrondheid van de klacht, het protest of het schadegeval. Eventuele klachten, protesten of aanspraken op schadevergoeding vanwege de klant over gebreken, tekort(koming)en en/of facturatie, schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

 

ARTIKEL 8 – WAARBORG

8.1.   Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen bestaat de waarborg van SEA er enkel in dat de geleverde goederen die na ontvangst van de schriftelijke klacht als niet conform worden erkend door SEA, naar keuze van de klant vervangen worden binnen de termijn die SEA daarvoor nodig acht of teruggenomen worden mits creditering van de betreffende factuur.

8.2.   Voor hetgeen niet tot de fabricatie van SEA behoort, is de duur en de omvang van de waarborg van SEA steeds beperkt tot de waarborg waarvan SEA zelf kan genieten bij de producent of haar leverancier (back-to-back). 

8.3.   De toepassing van de waarborg kan tevens in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding in hoofde van de klant, behalve indien de klant in zijn hoedanigheid van consument goederen aankoopt (B2C).

8.4.   Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen de partijen, wordt SEA niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant zal maken van gekochte goederen.

 

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1.   De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot SEA, met inbegrip van, doch niet beperkt tot de handelsmerken, logo’s, de lay-out, de iconen, de afbeeldingen zijn en blijven uitsluitend eigendom van SEA en/of haar licentiegever. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan de klant.

9.2.   Het is de klant verboden om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van SEA door intellectuele eigendomsrechten beschermde elementen na te maken, aan te wenden voor eigen gebruik of te reproduceren.

9.3.   Indien de klant een inbreuk pleegt op de voorgaande bepalingen aangaande de intellectuele eigendomsrechten, is SEA gerechtigd op een schadevergoeding van 25.000,00 euro, dewelke vermeerderd wordt met 2.500,00 euro per dag zolang de inbreuk duurt, onverminderd het recht van SEA om haar werkelijk geleden schade te bewijzen en te vorderen. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat deze schadevergoeding redelijk en noodzakelijk is om de rechtmatige belangen van SEA (en/of haar licentiegever) te vrijwaren.

 

ARTIKEL 10 – OVERMACHT EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

10.1. In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van SEA geschorst of beperkt gedurende de periode van overmacht zonder enige aansprakelijkheid in hoofde van SEA.

10.2. Onder overmacht wordt (niet limitatief) onder andere beschouwd: staking, brand, oorlog, embargo’s, terreuraanslagen, machinebreuk, uitputting van voorraad, uitblijven van leveringen door de leveranciers van SEA, elektriciteits-, internet- of een andere panne, epidemieën of pandemieën en de overheidsmaatregelen die daarop volgen, en meer algemeen tevens alle omstandigheden die gebeuren buiten de wil van SEA om en die de uitvoering van de verplichtingen uit de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderen dan wel bijzonder en onredelijk zouden verzwaren.  

10.3. Indien door overmacht de verbintenis van SEA meer dan 2 maanden niet uitgevoerd kan worden en aldus niet meer als tijdelijk aanzien kan worden, hebben zowel SEA als de klant het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven te herzien of te beëindigen, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij. De klant is gehouden tot het vergoeden van alle door SEA tot op dat ogenblik geleverde goederen.

10.4. Indien SEA bij het intreden van de hiervoor vermelde omstandigheden of overmacht situaties reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel van goederen en/of diensten, af te rekenen tot alsdan en alzo afzonderlijk te factureren, en is de klant in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

10.5. SEA kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst lastens de klant ontbinden ingeval de klant een ernstige wanprestatie begaat door zich niet, onbehoorlijk of onvolledig aan de met SEA gesloten overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden, dewelke integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst, te houden, waarbij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat in ieder geval, en op niet-limitatieve wijze het gebrek aan (tijdige) betaling door de klant, faillissement, liquidatie, kennelijk onvermogen of vermoeden van insolvabiliteit als ernstige contractuele wanprestatie wordt beschouwd. Het recht van SEA de overeenkomst in dit geval te ontbinden, laat diens recht op vergoeding van de reeds geleverde goederen, alsook de vergoeding voor eventueel bijkomende geleden schade, onverlet. De klant is in geen geval gerechtigd op enige vorm van schadeloosstelling.

10.6. Het recht van SEA om de overeenkomst lastens de klant buitengerechtelijk te ontbinden, laat diens recht om van de klant een schadevergoeding te vorderen onverlet. Minstens dient de klant de reeds geleverde goederen te vergoeden. SEA heeft het recht om eventueel betaalde voorschotten te behouden als gedeeltelijke schadevergoedingen, onverminderd het recht van SEA om haar werkelijk geleden schade te bewijzen en te vorderen.

10.7. De klant heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen in geval van een ernstige opzettelijke fout in hoofde van SEA.

 

ARTIKEL 11 – BIJKOMENDE BEPALINGEN SPECIFIEK VAN TOEPASSING OP DE ONLINE WEBSHOP – B2C

11.1. Algemeen

11.1.1.  De bepalingen van onderhavig artikel 11 zijn bijkomend specifiek van toepassing op verkopen via de online webshop, doch enkel indien de klant in zijn hoedanigheid van consument goederen aankoopt (B2C) en hebben voorrang op de andere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden indien deze hiermee in strijd zouden zijn.

11.2. Totstandkoming van de overeenkomst

11.2.1.  Na de aankoop ontvangt de klant via e-mail een bevestiging van zijn bestelling. De overeenkomst komt slechts definitief tot stand zodra SEA een bevestigingsmail heeft gestuurd naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

11.2.2.  De aanvaarding van een bestelling door SEA gebeurt steeds onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding door haar leveranciers waarop zij beroep dient te doen ter uitvoering van de bestelling. Indien een leverancier de bestelling weigert, verbinden partijen zich tot het onderhandelen van een alternatief dat voor beide partijen als afdoende wordt geacht.

11.2.3.  Het aanbod van de goederen zoals weergegeven op de online webshop geldt zolang de voorraad strekt. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad behoudt SEA zich het recht voor om de bestelling niet te accepteren dan wel om in soortgelijke goederen te voorzien mits goedkeuring door de klant.

11.3. Algemene verplichtingen van de klant

11.3.1.  De klant is zelf verantwoordelijk voor i) de correctheid en volledigheid van de gegevens dewelke hij verstrekt voor het aanmaken van een account, en ii) voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die de klant tijdens het registratieproces verstrekt, zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van SEA.

11.3.2.  De klant is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van diens inloggegevens, zijnde diens gebruikersnaam en wachtwoord. De klant mag zijn inloggegevens niet aan derden verstrekken. SEA mag er bijgevolg van uitgaan dat de klant ook daadwerkelijk degene is die een account heeft aangemaakt en gebruik maakt van de online webshop. Zodra de klant weet of reden heeft te vermoeden dat diens inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de klant dit per kerende aan SEA melden.

11.3.3.  De klant dient bij het gebruik van de online webshop de Belgische en eventuele andere toepasselijke dwingende wet- of regelgeving in acht te nemen.

11.3.4.  De klant verbindt zich ertoe om de online webshop naar best vermogen te gebruiken, zoals een zorgvuldige en goede huisvader dit zou doen.

11.3.5.  SEA behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de online webshop.

11.3.6.  SEA is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te zijn jegens de klant, de inhoud en het functioneren van de online webshop te veranderen, te onderbreken, stop te zetten, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken indien zulks volgens haar noodzakelijk is.

11.3.7.  De klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaffing en/of goede werking van de infrastructuur, deugdelijke en stabiele telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) en hardware installatie dewelke noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de online webshop.

11.3.8.  De klant dient over een adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op zijn computersystemen te beschikken. Indien de systemen van SEA of van haar andere klanten schade zouden lijden door uitwisseling van virussen of andere schadelijke bestanden, is de schadeverwekkende klant hiervoor integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van SEA. De klant vrijwaart SEA in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden die hierdoor schade (beweren) geleden (te) hebben.

11.3.9.  SEA heeft het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling de klant de toegang tot de online webshop te ontzeggen en/of het account van de klant al dan niet tijdelijk te schorsen of permanent te verwijderen, in het bijzonder in de gevallen waarbij de klant zich op generlei wijze houdt aan onderhavige algemene voorwaarden.

11.3.10.   De klant zal de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst controleren teneinde na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden. In geval van niet-conforme levering dient de klant SEA hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen door middel van een met reden omkleed schrijven (per e-mail of per gewone of aantekende brief), inclusief een volledige beschrijving vergezeld van voldoende fotomateriaal, de naam van het goed, het productnummer, de productiecodes en de datum waarop het goed werd aangekocht. Wanneer SEA van mening is dat de klacht gegrond is, dient haar een termijn van 30 werkdagen te worden gegund om tegemoet te komen aan de vermeende tekortkoming alvorens de klant beroep kan doen op diens overige rechten. De klant erkent dat deze periode redelijk is, gelet op de betrokken dienstverlening.

11.4. Prijzen en betaling

11.4.1.  Prijsopgaven in de online webshop gebeuren steeds onder alle voorbehoud. De door SEA gehanteerde prijzen en aankoopvoorwaarden zijn deze zoals geafficheerd in de online webshop op het ogenblik van de bestelling, onder voorbehoud van materiële vergissingen zoals typfouten of fouten in de prijszetting.

11.4.2.  Alle prijzen zijn exclusief leveringskosten. SEA behoudt zich het recht voor om een minimale bestelwaarde op te leggen opdat de levering van de goederen gratis zal gebeuren. Deze afspraken zijn afhankelijk van de hoogte van de korting en afnamevolume. Op herstellingen is geen gratis transport mogelijk.

11.4.3.  Alvorens een bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de klant.

11.4.4.  Vanaf het ogenblik van de plaatsing van de bestelling bestaat er een betalingsverplichting in hoofde van de klant.

11.4.5.  De betaling vindt plaats bij de bestelling bij het afronden van het aankoopproces. SEA aanvaardt de volgende betaalmiddelen: Visa, Mastercard, Bancontact, Overschrijving vooraf, Betaling bij afhaling in de showroom…

11.4.6.  In geen geval kan de klant aanspraak maken op eventuele promoties, acties of afprijzingen (in de vorm van vouchers of kortingscodes) die na de bestelling geactiveerd of toegepast zouden worden in de online webshop, noch op terugbetaling van het prijsverschil.

11.4.7.  Een bestelling zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder wordt niet aanvaard, noch verwerkt.

11.5. Verzending en levering

11.5.1.  De bestelling wordt pas klaargemaakt en verzonden zodra SEA de goedkeuring van de betalingstransactie van de gekozen betalingshandelaar heeft ontvangen.

11.5.2.  SEA verbindt zich ertoe de goederen te leveren in principe binnen een termijn van 10 werkdagen na volledige ontvangst van de betaling en uiterlijk binnen de wettelijk voorziene maximumtermijn van 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst behoudens in geval van overmacht in hoofde van SEA. De opgegeven leveringstermijn is steeds ten indicatieve titel.

11.5.3. SEA zal de bestelling leveren op het adres dat de klant aan SEA heeft opgegeven tijdens het aankoopproces.

11.5.4.  Indien de klant meerdere goederen tegelijkertijd bestelt, zullen al deze goederen indien mogelijk in één pakket bij de klant worden geleverd op voorwaarde dat het gewicht van het pakket niet meer dan 30 kilogram bedraagt.

11.5.5.  De risico’s verbonden aan de goederen, waaronder diefstal, beschadiging of verlies, komen integraal ten laste van de klant van zodra de klant of een door de klant aangewezen derde partij (die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

11.6. Herroepingsrecht

11.6.1.  De klant heeft het recht om de overeenkomst gedurende 14 dagen vanaf de dag na de levering van de goederen te herroepen, zonder dat hij hiervoor een reden dient op te geven.

11.6.2.  De klant moet SEA op de hoogte brengen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen en een terugbetaling te ontvangen.

11.6.3.  De klant moet de goederen terugbezorgen aan SEA zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan SEA. De goederen moeten naar SEA verzonden worden op dezelfde manier als deze waarop de klant de goederen heeft ontvangen. Alle kosten voor het retourneren van de goederen worden door de klant betaald.

11.6.4.  De terug te bezorgen goederen dienen steeds vergezeld te zijn van de originele pakbon samen met duidelijke vermelding van de naam en het adres van de klant, zich in onberispelijke staat te bevinden, en worden enkel aanvaard indien ongebruikt, niet gemonteerd, met alle toebehoren en in originele verpakking vergezeld van de factuur of het aankoopbewijs. In geval van gebruik, montage, beschadigingen of afwezigheid van de factuur of het aankoopbewijs, komt het herroepingsrecht te vervallen.

11.6.5.  Zodra SEA de goederen in originele staat heeft ontvangen, worden de door de klant betaalde bedragen voor de goederen terugbetaald binnen een redelijke termijn na ontvangst van de goederen op de kredietkaart of debetkaart die de klant gebruikt heeft om te betalen.

11.6.6.  De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling van de goederen dewelke verder reikt dan hetgeen nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

11.6.7.  SEA maakt het grootst mogelijke voorbehoud voor wat de kleuren van de productfoto’s en de werkelijke productkleuren betreft.

11.7.Klachten en waarborg

11.7.1.  De klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de goederen dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen.

11.7.2.  Gebreken dienen door de klant binnen de 2 maanden na de vaststelling van het gebrek gedetailleerd en per e-mail vergezeld van voldoende fotomateriaal aan SEA te worden gemeld. 

11.7.3.  Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van 2 jaar, moet de klant de procedure volgen zoals bepaald in artikel 11.6. van onderhavige algemene voorwaarden. Na teruggave van het gebrekkige goed zal SEA, naar keuze van de klant, het goed vervangen of herstellen binnen de termijn die SEA daarvoor nodig acht. Het goed kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar en in voorraad is bij de leveranciers van SEA. Indien de vervanging of herstelling niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de klant het recht om de overeenkomst te beëindigen en zal SEA de prijs terugbetalen in overeenstemming met artikel 11.6. van onderhavige algemene voorwaarden.

11.7.4.  De klant kan zich niet beroepen op de wettelijke garantieperiode van 2 jaar wanneer i) de klant zich niet als een zorgvuldige en goede huisvader ontfermd heeft over de goederen conform het normale doel waarvoor deze bestemd zijn, en ii) in geval van manipulatie van de goederen door de klant of door een derde.

De klant wordt geacht zich niet als een zorgvuldige en goede huisvader over de goederen ontfermd te hebben onder meer in geval van verkeerd gebruik van het goed, misbruik van het goed, onjuist of onvoldoende (periodiek) onderhoud van het goed, verwaarlozing van het goed.

11.7.5.  Kleine onvolkomenheden dewelke geen invloed hebben op de prestaties van het goed, zoals, maar niet beperkt tot krassen, verkleuringen, deuken, oppervlaktemarkeringen en kleine kleurverschillen, vallen niet onder de aangeboden garantie.

11.7.6.  Voor de goederen waarvoor een bijkomende fabrieksgarantie zou gelden, verwijst SEA naar de garantie van de fabrikant of leverancier voor details over de toepasselijke voorwaarden.

11.8. Aansprakelijkheid  

11.8.1.  SEA zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor wat de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de gegevens betreft dewelke door de klant worden ingegeven op de online webshop.

11.8.2.  Conform artikel 11.3.2. van onderhavige algemene voorwaarden is de klant zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van diens inloggegevens. SEA gaat er immers van uit dat de handelen die worden gesteld met een account van een welbepaalde klant handelingen zijn dewelke door de betrokken klant zelf worden verricht. SEA treft dan ook geen aansprakelijkheid en is er niet toe gehouden om eventuele schadegevallen te vergoeden ingeval er handelingen worden verricht met een account dewelke buiten weten om van de desbetreffende klant zijn gerealiseerd door toedoen van diefstal van identiteit, diefstal van de gebruikersnaam, diefstal van het wachtwoord of het hacken van het account van de klant.

11.8.3.  SEA garandeert niet dat de online webshop te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is voor de klant. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internetverbinding of door virussen. SEA is jegens de klant niet aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van i) fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de online webshop, ii) storingen, iii) het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn van de online webshop ten gevolge van bijvoorbeeld bugs of Trojaanse paarden, iv) het (tussentijds) uitvallen van de online webshop, of v) het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de online webshop.

11.8.4.  SEA is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot of gebruik van de online webshop dewelke ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebrek van de klant van netwerken en systemen van derden.

11.8.5.  SEA is niet aansprakelijk voor schade dewelke voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de online webshop door derden.

11.8.6.  De verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites en/of online webshops houden geen aanbeveling of garantie in met betrekking tot deze andere websites en/of online webshops, en dit onder meer voor wat betreft de juistheid en volledigheid van de inhoud, de beschikbaarheid en het virusvrij zijn van de websites en/of online webshops. Aangezien dergelijke websites en/of online webshops niet onder controle van SEA staan, draagt SEA geen verantwoordelijk voor het gebruik van deze websites en/of online webshops. Dergelijk gebruik gebeurt volledig op eigen risico van de klant.

11.8.7.  SEA neemt voor wat de beveiliging van de gegevens betreft alle zorg in acht dewelke redelijkerwijze van SEA kan worden verwacht in overeenstemming met artikel 14 van onderhavige algemene voorwaarden, zonder hierbij evenwel een resultaatsverbintenis aan te gaan. SEA is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens ondanks de door haar toegebrachte zorg. SEA kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen dewelke, ondanks alle controlemaatregelen die werden genomen, schade zouden kunnen toebrengen, behoudens in de gevallen waarin deze virussen en de daaruit voortvloeiende schadegevallen te wijten zijn aan een eigen opzettelijke fout, bedrog of fraude van SEA.

11.8.8.  Daar SEA dienstverlening uitvoert op vraag van de klant dan wel uitzonderlijke instructies van de klant krijgt opgelegd, vrijwaart de klant SEA in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (beweren) geleden (te) hebben.

 

ARTIKEL 12 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

12.1  SEA erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens. In die zin erkennen zowel SEA als de klant dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsmede Verordening (EU) 2016/679 van kracht sedert 25 mei 2018 en deze te zullen naleven. In geval van inhoudelijke wetswijzigingen verbindt SEA zich ertoe om het Privacybeleid hierop aan te passen. Het Privacybeleid van SEA kan steeds online geconsulteerd worden op www.sea-team.be.  

 

ARTIKEL 13 – OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO

13.1. In afwijking van het gemene recht blijven de door SEA geleverde goederen eigendom van SEA tot volledige betaling van de aangerekende prijs, met inbegrip van de kosten en de interesten. De eigendom van de goederen gaat pas over op de klant zodra deze al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan SEA verschuldigd is, heeft voldaan.

13.2. Levering en overdracht van risico vinden plaats op het ogenblik dat de klant, of een door de klant aangewezen partij die niet de vervoerder van SEA is) de goederen fysiek in bezit krijgt.  De klant draagt vanaf dan integraal het risico van het verlies, de beschadiging of de vernietiging van de verkochte goederen.

13.3. Tot op het ogenblik dat de bovenvermelde betaling integraal is gebeurd, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden, te vervreemden, te schenken, te bezwaren met enige zekerheidsrecht, te verhuren, in bruikleen te geven of op eender welke andere wijze in strijd met het eigendomsvoorbehoud van SEA daarover te beschikken.

13.4. Indien de klant, in weerwil van het hierboven vermelde verbod, toch op een zodanige wijze over de geleverde goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust beschikt, zal SEA onverwijld en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd zijn om deze goederen terug te nemen, ook indien dit demontage van de geleverde goederen vergt. De klant stelt desgevallend SEA in de gelegenheid en de mogelijkheid en machtigt SEA op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de plaatsen te betreden met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder waar de goederen die bezwaard zijn met het eigendomsvoorbehoud zich bevinden, om tot demontage te kunnen overgaan. De demontage zal nooit als huisvredebreuk of een ongeoorloofde recuperatie beschouwd kunnen worden. Indien SEA de demontage niet verkiest of deze praktisch onmogelijk is (bijv. omdat de goederen zich inmiddels bij een derde bevinden), is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 25.000,00 euro, onverminderd het recht van SEA om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat deze schadevergoeding redelijk en noodzakelijk is om de rechtmatige belangen van SEA te vrijwaren.

13.5. De klant zal, voorafgaand aan de eigendomsoverdracht, op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van SEA, zodat de eigendomsrechten van SEA kunnen worden vastgesteld.

13.6. De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen wat betreft alle gebruikelijke risico’s, met inbegrip van, doch niet beperkt tot elke vorm van verval, bederf, brand, waterschade en diefstal. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van SEA veilig te stellen.

13.7. Indien een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop wil vestigen of doen gelden, is de klant verplicht om SEA die de eigendom op de verkochte goederen heeft voorbehouden daarvan onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen en haar te vrijwaren voor de kosten om de goederen bij de klant te gaan ophalen.

13.8. Voor zover als nodig worden bovenvermelde clausules voor elke levering geacht te zijn herhaald.

 

ARTIKEL 14 – ZEKERHEDEN EN PAND

14.1. Tot waarborg van de betaling van de door de klant aan SEA verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft de klant ten voordele van SEA in pand:

(i)   Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen opzichtens SEA (Als schuldenaar van de schuldvordering(en), erkent SEA uitdrukkelijk kennis te nemen van het pand.

(ii) Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook. Bedoeld worden onder meer vorderingen van de klant uit handelscontracten, vorderingen van de klant uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van de klant uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen van de klant uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps- en handelsactiviteit van de klant, vorderingen van de klant op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van de klant in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van de klant uit hoofde van verzekeringen, vorderingen van de klant op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van de klant met betrekking tot de sociale zekerheid. Voormelde opsomming is niet-beperkend/exemplatief.

14.2. Het pand op schuldvorderingen maakt de klant inningsonbevoegd.

14.3. SEA is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande schuldvordering(en) van zijn klant in kennis te stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan derden, dit op kosten van de klant die de schuldvordering(en) in pand gaf.

14.4. Op eerste verzoek van SEA deelt de klant alle nuttige informatie mee die SEA in staat stelt om tot inning van de verpande schuldvordering(en) over te gaan.

14.5. SEA zal de uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen rechtstreeks kunnen innen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste.

14.6. Indien de klant nalaat om binnen de 14 dagen vanaf het eerste verzoek van SEA alle nuttige informatie m.b.t. de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen, houdt dit een toerekenbare niet-nakoming door de klant uit, dewelke zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding kan geven tot een ontbinding van rechtswege van de overeenkomst lastens de klant, onverminderd het recht van SEA op een forfaitaire schadevergoeding van tweehonderdvijftig (€ 250,00).

14.7. Het akkoord met onderhavige algemene voorwaarden veronderstelt de toelating en het mandaat aan SEA om, bij gebreke aan kennisgeving binnen de 14 dagen vanaf het eerste verzoek door SEA de relevante informatie omtrent de schuldvorderingen van de klant op te vragen bij de Ontvanger van de BTW.

14.8. In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden dd. 15 december 2004, compenseren en verrekenen SEA en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen SEA en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de SEA en de klant doorgevoerde schuldvergelijking.

 

ARTIKEL 15 – VARIA

15.1. Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat de rechten en plichten zoals opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden de consensus tussen partijen en derhalve de werkelijke wil van partijen inhouden. Deze algemene voorwaarden brengen hierin dan ook geen onevenwichtigheid teweeg.

15.2. De in onderhavige algemene voorwaarden bedongen risicoverdeling werd verdisconteerd in de overeengekomen prijs.

15.3. De nietigheid of ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen SEA en de klant, tast geenszins de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen SEA en de klant aan. Vanaf het ogenblik dat één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen SEA en de klant nietig of ongeldig blijkt, zullen SEA en de klant in goede trouw onderhandelen om deze nietige of ongeldige bepaling te vervangen door een volledig geldige en afdwingbare bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo nauwkeurig mogelijk weerspiegelt.

15.4. De rechten en verplichtingen die uit deze algemene voorwaarden en uit overeenkomsten tussen SEA en de klant voortvloeien, kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van SEA.

15.5. Het niet-toepassen door SEA van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geenszins kunnen worden beschouwd als een verzaking aan deze voorwaarden. SEA wordt geenszins geacht afstand te hebben gedaan van enig recht of aanspraak uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst met de klant of betreffende een wanprestatie van de klant, tenzij deze afstand schriftelijk en uitdrukkelijk is meegedeeld door SEA aan de klant.

15.6. Indien SEA bij toepassing van de vorige paragraaf toch schriftelijk en uitdrukkelijk afstand doet van rechten of aanspraken die hun oorzaak vinden in een in gebreke blijven of een andere wanprestatie van de klant, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als een afstand van enig ander recht onder deze algemene voorwaarden of onder de overeenkomst met de klant of betreffende een ander in gebreke blijven of andere wanprestatie van de klant, zelfs indien beide gevallen grote overeenkomst vertonen.

 

ARTIKEL 16 – BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

16.1. Alle offertes en aanbiedingen van en/of overeenkomsten met SEA worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

16.2. Alle geschillen tussen SEA en de klant zullen bij uitsluiting van enig ander (scheids)gerecht beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk ressort of arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.